കുണ്ണ കൊബൈ - ഊട്ടി മഞ്ഞൂര്‍ റൊഡിലെ ഒരു ഗ്രാമം !കുണ്ണ കൊബൈ - ഊട്ടി മഞ്ഞൂര്‍ റൊഡിലെ ഒരു ഗ്രാമം !

1 comment:

Sajnabur said...
This comment has been removed by the author.

Labels

ഞാവൽ പഴം.Syzygium cumini, commonly known as Malabar plum

വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഞാവൽ പഴം. Syzygium cumini, commonly known as Malabar plum, Java plum, or black plum, is an evergreen tropical tre...