യേതോ ഒരു കാട്ട് കായയുടെ പുറം തോട് .


No comments:

Labels

ഞാവൽ പഴം.Syzygium cumini, commonly known as Malabar plum

വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഞാവൽ പഴം. Syzygium cumini, commonly known as Malabar plum, Java plum, or black plum, is an evergreen tropical tre...