കാട്ടിലേക്കുള്ള വഴി - പൂയൻക്കൂട്ടി വനം , കേരളം.


Labels

ഞാവൽ പഴം.Syzygium cumini, commonly known as Malabar plum

വീട്ടിൽ ഉണ്ടായ ഞാവൽ പഴം. Syzygium cumini, commonly known as Malabar plum, Java plum, or black plum, is an evergreen tropical tre...